Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Maria Montessori Priekopníčka alternatívneho školstva

Ilustrácia - ružový polkruh Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - prerušovaná čiara
Naša filozofia

Prijatie, vzájomné rešpektovanie, empatia, úcta, priestor na rozvoj svojho potenciálu a voľná hra – to charakterizuje našu škôlku

Detičky majú pred sebou otvorenú bránu do neznámeho sveta, my im ňou pomáhame prejsť. Robíme všetko pre to, aby u nás cítili bezpečie, lásku a prijatie. Využívame na to rešpektujúci a partnerský prístup, ktorý je úzko prepojený s metódami pozitívnej disciplíny. Piliermi našej filozofie sú štyri body, ktoré tvoria náš SVET.

Montessori vzdelávanie Deti prenášajúce stôl Pozadie - modrý ovál Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - zelený trojuholník
S – Sociálny kontakt

Všetci sme sociálne bytosti, ktoré potrebujú jeden druhého

Prostredníctvom spoločných aktivít učíme detičky spolu vychádzať a správať sa k druhým tak, aby sa každý v kolektíve cítil príjemne a mal priestor na rozvoj svojich schopností. Učiteľ je ten, kto prevádza detičky cestou za objavením svojho vlastného ja a pomáha budovať sebahodnotu.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Dievča s čajom Montessori pomôcky Pozadie - žltý ovál Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - červený polkruh
V – Variabilita

Nie je hračka ako hračka

Montessori materiál prepája čo najviac zmyslov, rozvíja motoriku a podnecuje k tvorivej činnosti. Bol špeciálne navrhnutý tak, aby pomohol pochopiť abstraktné pojmy konkrétnou zmyslovou skúsenosťou. Čím je vnímanie rôznorodejšie, tým pestrejší je obraz našej reality.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Deti s glóbusom Pozadie - ružový ovál Ilustrácia - žltá hviezda Ilustrácia - ružové bodky Ilustrácia - ružové bodky
E – Emocionalita a empatia

Vzájomné pochopenie a spolupráca

Učíme detičky prežívať a prijímať krásy sveta prostredníctvom pozorovania, pracujeme na vnímaní svojich či kamarátových pocitov. To všetko za účelom vzájomného pochopenia a spolupráce.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Montessori veža Montessori pomôcky Pozadie - fialový ovál Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - modrý kosoštvorec
T – Tvorivosť

Tvorivý priestor na objavovanie

Povzbudzujeme k experimentovaniu s hračkami rôznych tvarov a farieb. Slovné a logické hry, výtvarné či hudobné činnosti nám umožňujú nahliadnuť do vnútorného sveta detičiek. Každá tvorivá chvíľka je iskra pre posúvanie sa vpred a budovanie sebaúcty.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara

Prehľad aktualít

Zobraziť všetky
O nás

Deťúrkovo je súkromná materská škola s Montessori pedagogikou

Nachádzame sa v širšom centre Prešova na Čapajevovej ulici, v budove postavenej v roku 2017 so súkromným parkoviskom a priamym vstupom z hlavnej ulice.

V našej škôlke pôsobia siedmi pedagogickí zamestnanci so špeciálnym zaškolením v oblasti Montessori pedagogiky, rešpektujúcej komunikácie a pozitívnej disciplíny. Predstavuje ich riaditeľka, 4 učiteľky, pedagogický asistent a špeciálny pedagóg. Taktiež máme vlastnú kuchyňu, kde z tých najlepších surovín varí naša usmievavá pani kuchárka.

Trieda s výhľadom do záhrady Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - modré bodky

Spoznajte náš tím

Janka - riaditeľka v SMŠ Deťúrkovo Janka obohacuje náš tím svojou láskavosťou a schopnosťou vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti prijaté. Využíva skúsenosti zamerané na partnerský prístup z kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný. Dohliada na vzájomnú spoluprácu a komunikáciu pedagogického tímu s rodičmi. Pracovala v Montessori materskej škole v Kanade, kde absolvovala AMI kurz Montessori 3 - 6 a kurz detskej jógy.

Janka

Riaditeľka

Julka - spoluzakladateľka Deťúrkova a pedagogická asistentka Julka má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi so sluchovým postihnutím a deťmi do 3 rokov. Verí v jedinečnosť všetkých detí bez rozdielu, ktorým vždy poskytne otvorenú náruč ako bezpečný prístav. Toto presvedčenie ju posilňuje pri adaptovaní detí do kolektívu a pomáha jej pri vytváraní akceptujúcej atmosféry. Prostredníctvom individuálnych činností a nenásilnej komunikácie rozvíja silné stránky detí, čím buduje ich sebaúctu.

Julka

Spoluzakladateľka Deťúrkova, pedagogická asistentka

Kamila - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Kamilka prispieva k nášmu tímu svojou vľúdnosťou, vďaka ktorej navádza detičky k úctivému vzťahu k svojmu okoliu. Svojim pokojným prístupom učí detičky schopnosti stíšiť sa, pomenovať svoje emócie a tolerovať potreby iných. Kreativitu a svedomitosť prejavuje prípravou pomôcok z prírodných materiálov. Zastrešuje výučbu angličtiny v hornej triede prostredníctvom hier, piesní a činností praktického života.

Kamilka

Učiteľka - horná trieda

Martinka - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Martinkinou prednosťou je jej empatia a profesionálne vystupovanie. Pri aktivitách vkladá do detičiek dôveru a s povzbudivým úsmevom ich vedie k samostatnosti. Práca učiteľky pre ňu znamená odovzdanie toho najlepšieho zo seba. Má niekoľkoročné skúsenosti s Montessori pedagogikou. Veselými tónmi na flaute sprostredkúva detičkám krásno hudby a rozvíja v nich vnútorného umelca.

Martinka

Učiteľka - dolná trieda

Tinka - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Tinka pristupuje k svojej práci cieľavedome a s nasadením zlepšovať sa. Aktivity pre detičky vyberá s prihliadnutím na ich jedinečné potreby. Svoju prácu vníma ako poslanie, ktoré ju posúva o krok vpred a naučí vždy niečo nové. Výzvy, s ktorými sa detičky stretávajú, im pomáha prekonávať povzbudivými slovami a podaním pomocnej ruky. Má ukončenú predprimárnu pedagogiku a 1. atestáciu. Jej záľubou sú ľudové tance a folklór.

Tinka

Učiteľka - horná trieda

Daška - školská špeciálna pedagogička Daškinou prednosťou je jej rozhľadenosť a komunikatívnosť. Vykonáva špeciálnopedagogickú depistáž a diagnostiku, na základe ktorých stanovuje vhodnú intervenciu prostredníctvom stimulačných a kompenzačných aktivít. Dohliada na inkluzívny prístup zamestnancov voči všetkým deťom. Inklúziu vníma ako cestu k odbúraniu bariér, vďaka ktorej vedieme spoločnosť k empatii a akceptácii odlišností druhých.

Daška

Školská špeciálna pedagogička

Kamila - pedagogická asistentka Kamilina trpezlivosť, vnímavosť a spoľahlivosť sú kľúčové vlastnosti, ktoré sú jej oporou pri vykonávaní individuálnych činností s detičkami, ktoré to potrebujú. Prácu pedagogickej asistentky vníma ako možnosť sprevádzania detí na ceste za rozvojom ich potenciálu. Skúsenosti ju naučili, aké dôležité je poskytnúť pomoc slabším, aby každý videl, akým prínosom sú pre kolektív. Pracovala so žiakmi s ADHD.

Kamila

Pedagogická asistentka

Zuzka - zastupujúca učiteľka, správca sociálnych sietí Zuzka je tvoriteľka obsahu našich sociálnych sietí. Študuje magisterský stupeň špeciálnej pedagogiky. Počas štúdia sa venuje vzdelávaniu v oblasti Montessori pedagogiky a najnovších výskumov z predškolskej pedagogiky, predškolskej psychológie a detského vývinu. Pomáha pri činnostiach denného chodu škôlky a práci s deťmi. Je zástancom pozitívnej disciplíny a individuálneho prístupu.

Zuzka

Zastupujúca učiteľka, správca sociálnych sietí

Zápis na 2024/25

Zistite viac
Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara